Lumina Park
Loading...

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

1.1. Lumina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Błękitna 3, 55 040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000635401, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 898-222-39-34, REGON 365339997.
1.2. „Regulamin” – Regulamin sprzedaży internetowej biletów w Lumina
1.3. „System” – iKSORIS, system sprzedaży biletów poprzez stronę internetową.
1.4. „Strona” – Strona internetowa www.bilety.luminapark.pl służąca do sprzedaży biletów przez System.
1.5. „Kupujący” – każda osoba korzystająca z Systemu, zarówno osoba fizyczna (konsument), podmiot gospodarczy, jak i inna jednostka organizacyjna dokonująca zakupu.
1.6. „Wydarzenie” – ekspozycja lub grupa ekspozycji w Lumina, dla których obowiązują wspólne rodzaje biletów, lub jednostkowe wydarzenia organizowane przez Lumina, dla których Lumina decyduje się prowadzić sprzedaż internetową biletów.
1.7. „Bilet” – bilet wstępu, uprawniający do zwiedzania określonych ekspozycji Lumina lub
udział w określonym wydarzeniu organizowanym przez Lumina.
1.8. „Strona płatności" – strona internetowa, administrowana przez firmę Lumina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Błękitna 3, 55 040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr 0000635401, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 898-222-39-34, REGON 365339997, a dostawcą płatności internetowych jest firma PayU ul. GRUNWALDZKA 186/---
60-166 POZNAŃ WIELKOPOLSKIE NIP: 7792308495 REGON: 300523444 KRS: 0000274399
Kapitał zakładowy: 6.474.300. PLN wpłacony w całości


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży internetowej biletów z wykorzystaniem Systemu sprzedaży internetowej przez Lumina.
2.2. Warunkiem skorzystania z Systemu jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków. Zaakceptowanie Regulaminu stanowi jednocześnie oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Lumina.
2.3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Systemu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
2.4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem:
2.4.1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet
2.4.2. skrzynka poczty elektronicznej
2.4.3. konto bankowe z dostępem do Internetu


3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu następujących czynności:
3.1.1. wybór Wydarzenia, rodzaju i ilości Biletów
3.1.2. poprawne wypełnienie obowiązkowych pól Formularza zamówienia lub założenie Konta Użytkownika.
3.1.3. sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych i szczegółów zamówienia
3.1.4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu
3.1.5. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w opcję KUPUJĘ I PŁACĘ
3.1.6. przejście do Strony płatności.
3.2. Kupujący, który złożył zamówienie otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia.
3.3. Lumina zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu ilości biletów dostępnych dla organizowanych wydarzeń

4. OPŁATA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4.1. Kupujący zobowiązany jest do opłaty zamówienia w terminie do dwóch godzin od jego utworzenia. Nieopłacenie zamówienia w terminie powoduje jego automatyczne usunięcie. W przypadku usunięcia zamówienia do Kupującego, na wskazany przez niego adres e-mail,
zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.
4.2. Kupujący dokonuje płatności za utworzone zamówienie poprzez Stronę płatności.
4.3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo.
4.4. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane z
nieprawidłowościami w funkcjonowaniu banku, wskazanego przez Kupującego w trakcie
dokonywania płatności.
4.5. Lumina wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Kupującego poprzez zaznaczenie opcji „Chcę otrzymać fakturę VAT” w trakcie składania zamówienia oraz podanie pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności.
4.6. Zaznaczając opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT”, Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie faktury, w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Zgoda nie wyłącza prawa Luminaa do wystawiania i przesyłania faktury w formie papierowej.
4.7. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego, nieprawdziwych
lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
4.8. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty z systemu PayU
4.9. Przyjęcie płatności i realizacja zamówienia zostanie potwierdzone automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail - na adres wskazany przez Kupującego
zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF.
4.10. Koszty połączenia w celu pobrania wiadomości e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.
4.11. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego danych dotyczących zamówienia osobom trzecim. Udostępnienie Biletu przez Kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Lumina honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
4.12. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub nieodebranie otrzymanych powiadomień przez Kupującego.


5. BILETY

5.1. Ceny biletów określa cennik Lumina. Lumina publikuje ceny biletów na swojej stronie internetowej: www.bilety.luminapark.pl
5.2. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.3. System umożliwia zakup wybranych biletów z cennika Lumina
5.4. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem Systemu nie oznacza braku biletów w
kasach oddziałów Lumina.
5.5. Termin ważności określony jest na bilecie.
5.6. Termin ważności biletów zakupionych w kasach oddziałów może się różnić od terminu ważności biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu.
5.7. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie go pracownikowi Lumina przy wejściu na wydarzenie.
5.8. Osoby, które zakupiły bilety ulgowe zobowiązane są w dniu wizyty wraz z biletami okazać
pracownikom Lumina dokumenty uprawniające do zniżki.
5.9. Bilety ulgowe okazane bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do zniżki nie będą honorowane, i nie podlegają zwrotowi.
5.10. Bilety ulgowe przysługują zgodnie z obowiązującym cennikiem Lumina.

6. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych jest Lumina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. Błękitna 3, 55 040 Bielany Wrocławskie.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: kontakt@luminapark.pl listownie na adres: 55-040 Ślęza ul. Templariuszy 1
3. Twoje dane osobowe zbierane są przez nas w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi
zgodnie z Regulaminem
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora danych,
• podmioty, którym Administrator danych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.
5. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało złożone zamówienie a także przez okres niezbędny dla realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. Pamiętaj, że masz prawo do:
• dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych (kontakt@luminapark.pl)
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO;
8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
9. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1781).
10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Kupującego wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System, na adres e-mail wskazany w trakcie wypełniania Formularza zamówienia lub zakładania Konta Użytkownika.
11. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

7. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące zakupu i realizacji Biletów należy
przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: kontakt@luminapark.pl
7.2. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji Kupujący powinien podać:
7.2.1. numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja,
7.2.2. przyczynę reklamacji wraz z opisem sytuacji, której reklamacja dotyczy,
7.2.3. imię i nazwisko,
7.2.4. adres e-mail,
7.2.5. numer telefonu.
7.3. Reklamacje będą jednorazowo rozpatrywane przez Lumina w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna reklamacji leży po stronie operatora płatności PayU. W takim przypadku reklamacja zostanie przekazana operatorowi płatności PayU i rozpatrzona przez niego (termin rozpatrzenia reklamacji może ulec w takim wypadku
wydłużeniu). Kupujący o decyzji zostanie poinformowany zwrotną wiadomością e-mail.
7.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta przysługuje mu zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaconych środków odbywa się przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
7.5. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo zgłoszone reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Kupującego.

8. ZWROTY

8.1. Zakupione przez Internet bilety na wystawy i inne wydarzenia kulturalne nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne bilety lub na inny termin wydarzenia. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz. 287). Kupując bilet Kupujący oświadcza, że został poinformowany o tym, że nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wartości zakupionych biletów.


9. POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie
dokonywania zakupu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu, wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Lumina.
9.2. Lumina nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione lub utracone w sieci Internet z przyczyn niezależnych od Lumina.
9.3. Przed wizytą w Lumina należy sprawdzić czy w wybranym dniu Lumina będzie otwarty dla zwiedzających oraz jakie wystawy będą dostępne do zwiedzania. Lumina publikuje informacje dotyczące godzin otwarcia, oraz czasowego wyłączenia poszczególnych dla zwiedzających na swojej stronie internetowej: www.bilety.luminapark.pl
9.4. Lumina zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na każde Wydarzenie.
9.5. Lumina zastrzega sobie prawo wstrzymania sprzedaży internetowej w dowolnej chwili, z przyczyn losowych lub technicznych a także w związku z trwającym stanem pandemii, sprzedaż biletów może podlegać innym ograniczeniom wynikającym z aktualnych przepisów prawa
9.6. Lumina zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.
9.7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) oraz Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1781).
W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień udzieli pracownik: w dni powszednie w godz. od 8:00 do 16:00 pod adresem: kontakt@luminapark.pl